De ondergetekenden, allen van Belgische nationaliteit:

Bartholomeus, Jan, ambtenaar, Rozendalstraat, 76a, 8630 Veurne;
Ghyselbrecht, Michael, student, Nieuwpoortsteenweg, 59a, 8670 Oostduinkerke;
Vanneuville, José, bediende, Noordstraat, 137, 8630 Veurne;
Calus, Dirk, Ingenieur, Zwaluwenstraat 119, 8400 Oostende;
Vandenabeele, Georges, Leraar, Langestraat 304, 8434 Westende;
Van Haesendonck Murielle, Verpleegkundige, M. Van Nassaustraat 11, 8434 Westende;
Dubois, Geert, bankbediende, Heidebloemstraat 18, 8400 Oostende;
De Backer, Lieven, Militair, Weldadigheidstraat 21, 8670 Oostduinkerke;
Verhelst, Guy, Opvoeder, Strandschelplaan 3, 8400 Oostende

Stichters van een vereniging zonder winstoogmerk, met als doel beschreven in artikel 2, zijn daartoe onder hen overeengekomen de statuten van de vereniging als volgt vast te stellen:

De vereniging zal beheerst worden door de bepalingen van de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 02 mei 2002, behoudens de afwijkingen, toelichtingen of aanvullingen zoals hierna bepaald.

Alle voornoemde stichters maken ambtshalve deel uit van de raad van beheer tot aan de eerste verkiezingen overeenkomstig art 5 en 6 van onderhavige statuten.

Artikel 1     BENAMING - ZETEL - DUUR

1.1      De vereniging wordt genaamd “FLANDERS COAST SWIMMINGTEAM”

1.2      Met zetel te 8630 VEURNE, Rozendalstraat 76/a

1.3      Gerechtelijk arrondissement VEURNE

1.4      Ondernemeningsnummer: 477777359

1.5      De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur

Artikel 2    DOEL

De vereniging is samengesteld uit participerende clubs met als doel het promoten en beoefenen van de zwemsport in al zijn facetten

Artikel 3    LEDEN

3.1       Het aantal werkende leden is onbeperkt, maar moet minstens drie bedragen. De oprichters van de vereniging zijn de eerste werkende leden.

Tot de vereniging kan als werkend lid toetreden, iedereen die door de algemene vergadering aanvaard wordt. De voorwaarden hiervoor worden in een huishoudelijk reglement vastgelegd.

3.2       Alle aangeslotenen krijgen het statuut van Niet-Professionele sportbeoefenaar overeenkomstig het decreet van 24 juli 1996.

3.3      Het bedrag van het lidgeld wordt jaarlijks door de raad van bestuur bepaald. De tijdstippen wanneer het wordt geïnd, wordt vastgesteld door de raad van bestuur.

Artikel 4    DE RAAD VAN BESTUUR

4.1       LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit maximum drie bestuurders per participerende club.

De raad kan enkel geldig beraadslagen indien elk van de basisclubs vertegenwoordigd is.

De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester moeten door drie verschillende personen waargenomen worden. De secretaris en penningmeester komen uit verschillende basisclubs

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd

4.2       BEVOEGDHEDEN

De raad van bestuur heeft de meest volstrekte bevoegdheid voor het beheer van de vereniging. Al hetgeen niet uitdrukkelijk voorbehouden werd door de statuten of de wet van de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van de raad. Aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, mag de raad van bestuur alle betalingen doen en ontvangen en daarvan kwijtschrift eisen of geven, alle roerende of onroerende goederen krijgen of vervreemden, in huur geven of nemen, zelfs voor meer dan negen jaar; alle private en officiële subsidies en tegemoetkomingen aanvragen en ontvangen; alle legaten en giften ontvangen en aanvaarden; toestemming geven tot alle contracten, verkopingen en ondernemingen, pleiten en verschijnen als eiser of als verweerder, vonnissen uitvoeren en doen uitvoeren, dading treffen, bedienden en werklieden namens de vereniging in dienst nemen en ontslaan.

De raad van bestuur beslist nopens aanvaarding of uitsluiting van de leden, hij stelt eigenmachtig het reglement van inwendige orde en tucht op.

Een bestuurder (beheerder) mag geen deel nemen aan de beraadslaging wanneer hij bij deze een persoonlijk belang heeft.

4.3       ONTSLAG LID VAN DE RAAD VAN BESTUUR (RAAD VAN BESTUURSLID)

(De uitsluiting van één of meer leden van de raad van bestuur wegens ernstige redenen, wordt afhankelijk gemaakt van een beslissing van de algemene vergadering of buitengewone algemene vergadering, met gewone meerderheid van stemmen, na voorstel van een meerderheid van drie vijfde van de stemmen van de raad van bestuur.)

De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten , heeft geen aanspraak op het bezit van de vereniging en kan betaalde bijdragen niet terugvorderen, tenzij de statuten anders bepalen.

Wanneer een lid van de raad van bestuur (beheerraadslid) afwezig is gedurende drie opeenvolgende vergaderingen, zonder de raad van bestuur in te lichten over de reden van zijn afwezigheid, zal de bestuurder (beheerder), in de eerstvolgende vergadering, indien hij/zij nog steeds afwezig is, ontslagen worden.

4.4       WERKGROEPEN

De raad van bestuur kan werkgroepen in het leven roepen, bijvoorbeeld: voor de organisatie van bepaalde feesten, voor het onderzoeken van problemen, of eventueel een financiële werkgroep. Deze werkgroepen brengen verslag uit en de raad van bestuur beslist hun voorstellen al dan niet te aanvaarden. Er kunnen zowel tijdelijke als blijvende werkgroepen gevormd worden.

Artikel 5    SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

5.1       Ieder jaar zullen drie leden, één per basisclub, hun mandaat ter beschikking stellen volgens een alfabetische beurtrol en dit voor de eerste maal in 2003, en minstens 14 dagen voor de algemene vergadering. Deze leden zijn herkiesbaar.

Kandidaturen voor een bestuursfunctie dienen minstens zeven dagen voor de algemene vergadering schriftelijk gesteld te worden aan de Voorzitter.

5.2       De raad van bestuur kiest dan om de twee jaar, in de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur volgend op de gewone algemene vergadering, en na hun kandidaatstelling, een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

5.3       In geval van overlijden of ontslag van één of meerder bestuurders mag de raad voorzien in hun vervanging tot de eerstvolgende algemene vergadering. Het nieuw gekozen lid voleindigt het mandaat van hem die hij vervangt.

Artikel 6    ALGEMENE VERGADERING

6.1       De Algemene Vergadering bestaat uit de leden van de raad van bestuur van VZW Flanders COAST Swimmingteam en vier bijkomende leden van minstens 18 jaar van de respectievelijke basisclubs.  Ze hebben elk één stem.  Bij staking van stemming heeft de Voorzitter het beslissingsrecht.

6.2       De algemene vergadering vindt éénmaal per jaar plaats in het eerste trimester van het jaar.  De leden worden zeven dagen voor de vergadering in het bezit gesteld van de agenda.

6.3       Een buitengewone algemene vergadering mag gehouden worden telkens als het belang van de vereniging het vordert; ze wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur of wanneer minstens één vijfde van de leden het vragen.  Het voorstel wordt gericht aan de raad van bestuur (beheer) van VZW Flanders Coast Swimmingteam.
De bijeenroeping moet schriftelijk geschieden met mededeling van de agenda en minstens acht dagen (veertien kalenderdagen) voor de algemene vergadering.

6.4       De agenda van de algemene vergadering wordt opgesteld door de voorzitter en de secretaris.

6.5      Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor:

 • De wijziging van de statuten
 • De benoeming en de afzetting van de bestuurders
 • De benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldigingen ingeval een bezoldiging wordt toegekend.
 • De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen.
 • De goedkeuring van de begroting en van de rekening.
 • De ontbinding van de vereniging.
 • De uitsluiting van een lid.
 • De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk.
 • Alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

(De algemene vergadering is bevoegd om over de volgende punten te beraadslagen:

 • de wijziging van de statuten;
 • de goedkeuring van de begroting en de rekeningen, decharge wordt verleend, door de leden aanwezig op de algemene vergadering, aan de penningmeester en het bestuur, na voorlegging van het financieel jaarverslag en het kasboek van de club.  Het kasboek ligt ter inzage voor de leden op de algemene vergadering;)

6.6      Alle beslissingen worden genomen als college (met gewone meerderheid), behoudens de gevallen waarin de wet of de statuten een bijzondere meerderheid voorschrijven. De notulen van de algemene vergadering worden bekendgemaakt aan de leden. NOG VERMELDE OP WELKE WIJZE DIT ZAL GEBEUREN.

6.7       De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van beheer; bij zijn ontstentenis door de ondervoorzitter of bij diens afwezigheid door de oudste aanwezige beheerder.

Artikel 7    ONTBINDING

In geval van vrijwillige ontbinding, zal de algemene vergadering beslissen nopens de wijze van vereffening, het aanstellen van de vereffenaars en de bestemming van de goederen van de vereniging.

Artikel 8    ONTSLAG

8.1      Voor het geven van ontslag of ontslagen worden is het decreet van 24/7/96, “statuut van de niet professionele sportbeoefenaar”, van toepassing.

8.2       De ontslagnemende leden en de uitgesloten leden hebben, zomin als de erfgenamen van overleden leden, enig recht op bezit van de vereniging.

Artikel 9    BIJZONDERE BEPALINGEN

De club verbindt zich het reglement na te leven van de Koninklijke Belgische Zwembond, Vlaamse Zwemliga, waarbij zij zich aansluit.

Artikel 10   WIJZIGING STATUTEN

Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid

Wijziging van de statuten gebeuren op de statutaire vergadering welke samenvalt met een algemene vergadering.  De wijzigingen worden aangenomen wanneer minstens de helft van de aanwezige stemgerechtigde leden ermee akkoord gaat.  Bij goedkeuring zijn de wijzigingen onmiddellijk van kracht.

Artikel 11   FINANCIELE VERHANDELINGEN

11.1      CLUBKAS

11.1.1   Voor wat betreft het dagelijks bestuur (beheer), inbegrepen bewerkingen op de bank of postrekeningen, kwijtingen, briefwisseling, volstaat de handtekening van de penningmeester.

11.2.2  Na de algemene vergadering, zal het kasboek in de eerst volgende vergadering van de raad van bestuur worden voorgelegd ter goedkeuring, en na ondertekening door de aanwezige leden van de raad van bestuur (beheerraadsleden).

11.2     ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

De ontvangsten komen hoofdzakelijk door de bijdragen van de participerende clubs. De participerende clubs betalen steeds per zwemmer die lid is van hun club.

Na het betalen van een forfaitaire som per zwemmer vastgesteld door de raad van bestuur, maakt de penningmeester een gedetailleerde betaalstaat op.  Op die betaalstaat worden de reële kosten per zwemmer vermeld. De participerende clubs betalen slechts de onkosten gemaakt door de zwemmers van (gemaakt door) hun respectievelijke club.

Inkomsten door sponsors, prijzen enz.. komen volgens een verdeelsleutel te goede van de zwemmers van de participerende clubs.

11.3     BEGROTING, REKENING

Het maatschappelijk jaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december

Artikel 12   PRESTATIES

12.1     De leden van de raad van bestuur en andere leden zullen zonder vergoeding de hen gevraagde prestaties uitvoeren.

12.2  Uitzondering mits goedkeuring door de raad van bestuur kan gemaakt worden voor sommige gemaakte kosten zoals: kilometervergoeding, telefoonkosten..enz

Artikel 13   VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

13.1     De raad van bestuur vergadert normaal vier maal. per jaar.

13.2    Buiten de uitzonderingen voorzien bij de wet of de huidige statuten, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter of zijn/haar plaatsvervanger doorslaggevend. Alle leden van de raad beschikken over één stem.

De raad van beheer kan slechts beslissen wanneer de helft van de leden aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn. Elk lid mag schriftelijk volmacht geven aan een ander beheerder om namens hem te stemmen; één bestuurder mag echter slechts één ander bestuurder vervangen

13.3     De beslissingen van de algemene vergadering en van de raad van bestuur worden vastgelegd in afzonderlijke registers en getekend door de voorzitter en secretaris. De registers worden bij de secretaris bewaard. Belanghebbenden die een wettig belang doen blijken, kunnen, na vraag bij de secretaris, ervan kennis nemen, en dit ten zetel.

13.4    Elk lid van de raad van bestuur of een aantal raad van bestuursleden kunnen de voorzitter vragen om een buitengewone vergadering te beleggen. In samenspraak met de secretaris beslist de voorzitter of een buitengewone vergadering verantwoord is.

13.5     Elke bestuurder heeft het recht één of meer punten op de agenda te plaatsen, mits de secretaris minstens acht dagen voordien schriftelijk te verwittigen.

In dringende gevallen kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Het item “agendavaststelling” laat iedere bestuurder toe een punt op de agenda te plaatsen van de vergadering van de raad van bestuur. Indien de voorzitter akkoord gaat met het agendapunt, wordt het vooraan op de agenda van de vergadering geplaatst.

13.6     Een vergadering van de raad van bestuur is geldig wanneer minstens de helft van de bestuursleden aanwezig is. Zoniet wordt een nieuwe vergadering belegd. Deze hernieuwde vergadering is geldig ongeacht het aantal aanwezigen.

13.7     Elke beslissing wordt bij consensus genomen. Indien geen consensus mogelijk, wordt beslist door gewone meerderheid van stemmen, doch de voorzitter, of een door hem gemachtigd lid, moet aanwezig zijn.

13.8     De notulen  van iedere (bestuursvergadering) vergadering van de raad van bestuur, worden door de secretaris of diens plaatsvervanger, bijgehouden en bij de aanvang van de volgende vergadering voorgelezen, teneinde na te gaan of de uit te voeren punten die in het verslag voorkomen uitgevoerd werden of hoever de uitvoering ervan gevorderd is. De secretaris vraagt iedere vergadering als de bestuursleden akkoord zijn met de notulen van de vorige vergadering.

VEURNE op 19 april 2002.

(handtekeningen)

Onmiddellijk na de oprichting van v.z.w. FLANDERS COAST SWIMMINGTEAM te VEURNE., zijn de stichtende leden in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen, overeenkomstig art 6.van de statuten en hebben met eenparigheid als bestuurders benoemd:

Bartholomeus, Jan, ambtenaar, Rozendalstraat, 76a, 8630 Veurne; stichtend lid;
Ghyselbrecht, Michael, student, Nieuwpoortsteenweg, 59a, 8670 Oostduinkerke; stichtend lid;
Vanneuville, José, bediende, Noordstraat, 137, 8630 Veurne; stichtend lid; 
Calus, Dirk, Ingenieur, Zwaluwenstraat 119, 8400 Oostende; stichtend lid;
Vandenabeele, Georges, Leraar, Langestraat 304, 8434 Westende; stichtend lid;
Van Haesendonck Murielle, Verpleegkundige, M. Van Nassaustraat 11, 8434 Westende; stichtend lid;
Dubois, Geert, bankbediende, Heidebloemstraat 18, 8400 Oostende; stichtend lid;
De Backer, Lieven, Militair, Weldadigheidstraat 21, 8670 Oostduinkerke; stichtend lid;
Verhelst, Guy, Opvoeder, Strandschelplaan 3, 8400 Oostende; stichtend lid;

Allen aanwezig en verklarende te aanvaarden.

De leden van de raad van bestuur hebben onder elkaar aangesteld tot:

Voorzitter: De heer Vandenabeele Georges
Ondervoorzitter: De heer Calus Dirk
Secretaris: De heer Bartholomeus, Jan
Penningmeester: De heer Dubois, Geert

Allen hier aanwezig en verklarende te aanvaarden.

(handtekeningen)