Iedereen die lid wordt van Coast vzw, wordt geacht kennis te hebben genomen van onderstaand huisreglement en deze dan ook te respecteren op straffe van schorsing of uitsluiting. Dit reglement kan steeds gewijzigd worden door de bestuursvergadering. De wijzigingen worden vankracht na het publiceren ervan.

Uitrustingen bij deelname aan wedstrijden.

De deelnemers aan wedstrijden zijn gehouden de uitrustingen te dragen eigen aan Coast. Onafgezien deze al dan niet gratis ter beschikking gesteld worden.

Lidgelden

Lidgelden en trainingsgelden kunnen enkel aan de basisclubs betaald worden. Het bedrag hiervan wordt bepaald door de basisclub zelf.

Gemeenschappelijke trainingen

In onderling overleg tussen de trainers van de verschillende basisclubs te bepalen.

Bijdragen en kosten

  • Kosten worden terug gerekend naar de basisclubs a ratio van de gemaakte kosten volgens de verdeelsleutel.
  • Coast kan uitdrukkelijk en mits voorafgaandelijke goedkeuring van de aangesloten clubs, bepaalde kosten op zich nemen. Die kosten zullen uitdrukkelijk worden vermeld in het verslag.

Samenstelling van aflossingsploegen

Het zijn de trainers van de drie clubs die voorafgaande aan de wedstrijd de ploeg zullen samenstellen en op de dag van de wedstrijd heeft, de verantwoordelijke trainer ter plaatse, alle bevoegdheid met betrekking tot de samenstelling en het functioneren van de aflossingsploeg. De zwemmers dienen zich daar, met alle mogelijk middelen, naar te schikken. Het niet naleven van dit huishoudelijk reglement kan tot een zware sanctie leiden. De sanctie zal bepaald worden door het bestuur van Coast.

Clubrecords

Alleen tijden gezwommen onder Coast komen in aanmerking voor een clubrecord. Er wordt onderscheid gemaakt tussen clubrecords gezwommen in een 25m bad en in een 50m bad.

Activiteiten

De basisclubs vermijden nieuwe activiteiten die al bij anderen beoefend worden.

Gedrag

  1. Niet tolereerbaar gedrag t.o.v. andere leden en gedragingen die de goede werking van Coast en/of de basisclubs in het gedrang brengen zullen ter verantwoording door het bestuur worden opgeroepen.
  2. Deze laatste beslist over de nodige sancties.
  3. Zware inbreuken kunnen leiden tot een definitief ontslag uit COAST.
  4. In geen enkel geval kan terugbetaling van lidgelden, inschrijvingsgelden e.a. terug gevorderd worden.

Forfaits

Bij afwezigheid op zwemfeesten zonder DA, dient per wedstrijd een boete van € 2,5 (Club) + € 5 (VZL) + inschrijvingsgeld betaald te worden.

Reglementen

Huishoudreglementen van de basisclubs zijn eveneens van toepassing voor de betreffende leden; wie zich niet aan deze regels kan schikken wordt niet meer uitgenodigd voor een volgende wedstrijd.

Varia

Wanneer een zwembad van een Coast club gesloten is, helpen de andere clubs van Coast de betreffende club aan zwemwater.